หลักการค้นหา 5W 1H

หลักการในการค้นหาความต้องการคำนึงถึง (5W + 1H)

 • Whoมีใครเกี่ยวของบ้าง? บทบาทของแต่ละคนนั้น  คืออะไร? ใครเป็นบุคคลแท้จริงที่ร้องขอเพื่อพัฒนาระบบใหม่
  • What อะไรคือสิ่งที่ทาให้เกิดปัญหา? ระบบที่ต้องการหรือระบบที่อยากได้คือ ระบบอะไร? มีฟังก์ชั่นการทำงานอะไรบ้าง?
  • When ระบบติดตั้งได้เมื่อไร? ผู้สนับสนุนเงินทุนพร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อไร? ทดสอบระบบใหม่เมื่อไร?
  • Where บริเวณสถานที่ใด ที่ระบบใหม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
  • Why ทำไมต้องแสวงหาระบบใหม่? ทำไมผู้ใช้จึงเชื่อว่าระบบใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้?
  • How ระบบใหม่จะทำงานได้อย่างไร มีข้อจำกัดหรือไม่อย่างไร

ประโยชน์ของกาาใช้ 5W 1H

 • ทำให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์นั้น
 • ใช้เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
 • ทำให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
 • ทำให้เราสามารถประมาณความน่าจะเป็นได้